Algemene Voorwaarden

PRIVACYREGLEMENT:

Ik respecteer uw privacy en ben als Diëtist en Orthomoleculair therapeut gebonden aan het medisch beroepsgeheim  en de wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) . Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

KLACHTENREGLEMENT:

Mijn streven en intentie is om een deskundig, kwalitatief goed en professioneel advies te geven dat afgestemd is op U en Uw situatie. Wanneer U desondanks een klacht heeft dan kunt U deze met mij bespreken. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van Uw klacht wegnemen. Het is goed om kenbaar te maken waarover U ontevreden bent en wat U anders had willen zien of wilt zien bij de behandeling. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met U tot een bevredigende oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit dan kunt U de klachtenprocedure , naar aanleiding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) , middels een klachtenfunctionaris van de relevante beroepsvereniging laten verlopen.

In het geval van een geschil tussen U en mij als Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, bent U sinds 2015 gerechtigd een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Website: www.klachtenloketparamedici.nl

In het geval van een geschil tussen U en mij als Orthomoleculair therapeut, ben ik als therapeut voor klacht- en tuchtrecht uit hoofde van de orthomoleculaire therapie aangesloten bij de MBOG en de KAB en kunt U de klachtenprocedure middels een klachtenfunctionaris van de MBOG laten verlopen. Website: www.mbog.nl/de-mbog/mbog

 

BETALINGSVOORWAARDEN:

Ik hanteer de  betalingsvoorwaarden die de Nederlandse Vereniging van Diëtisten stelt bij de vrije vestiging.

HUIDIGE RELEVANTE WETGEVING:

Ik onderschrijf de huidige relevante wetgeving ten aanzien van : de wet BIG, WGBO, Wet bescherming persoonsgegevens, Wkkgz en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG), die in mei 2018 ingaat, en de kwaliteitsnormen die gesteld worden door de beroepscode van de NVD en MBOG.